ג'סר אזרקא מערב

  • S-תשריט יעודי קרקע
  • תכנית+חתך -S
  • BIN 15 sec-SS

תב"ע מפורטת להרחבת היישוב ג'סר אזרקא מערבה, לפיתוח מגורים בבנייה רוויה והרכבת פרוגרמה ייחודית לתושבי המקום הכוללת מלונאות, תיירות ומסחר.
התכנית מציעה 522 יח"ד חדשות ו-251 יחידות אכסון תיירותי. פיתוח ענף התיירות ביישוב יספק מקומות עבודה עבור התושבים, במטרה לסייע בפיתרון בעיית התעסוקה החמורה עמם מתמודדים.